Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa

Prehlásenie o prístupnosti

PREHLÁSENIE O PRÍSTUPNOSTI

ODPORÚČANÉ MINIMÁLNE NASTAVENIA POČÍTAČA

Prehliadač (minimálne): Internet Explorer 10, Mozilla Firefox 35, GoogleChrome 12.
Odporúčané rozlíšenie monitora / zobrazovacieho zariadenia: 320px × 320px

ZÁKLADNÉ POJMY

  • Stránka – myslí sa súčasť webového sídla – samostatná rubrika
  • Poliklinika – myslí sa Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa
  • Nemocnica – myslí sa súčasná Poliklinika NSK Šaľa v čase, kedy bolo prevádzkované nemocničné oddelenie.
  • Lekár – myslí sa osoba s oprávnením poskytovať zdravotnú starostlivosť.

PRÍSTUPNOSŤ A DOSTUPNOSŤ ÚDAJOV

Webové sídlo bolo vytvorené s ohľadom na dnes dostupné metodiky zaoberajúce sa prístupnosťou webu. Užívateľom nie sú teda zámerne vytvárané žiadne prekážky, ktoré by mohli prehliadanie stránok sťažiť. Pokiaľ i napriek tomu narazíte na takúto prekážku kontaktujte nás, a my sa ju pokúsime odstrániť. Štruktúra informácií na stránkach bola vytvorená podľa špecifikácie W3C a vizuálne je naformátovaná kaskádovými štýlmi (CSS). Dodržanie vyššie zmienených noriem by malo zaistiť správne zobrazenie obsahu stránok vo väčšine dnes používaných prehliadačov a na väčšine zobrazovacích zariadení. Informácie na stránkach sú dostupné i po vypnutí CSS.

COOKIES

Mikrodáta ukladané touto prezentáciou (cookies), sa uchovávajú z viacerých dôvodov, no predovšetkým ide o zabezpečenie schopnosti stránok, rozpoznávať užívateľa a jeho doterajšie aktivity. Táto stránka uchováva nasledujúce metadáta: IP adresu návštevníka, údaje o jeho zariadení (typ OS, verziu a typ prehliadača) jazykovú mutáciu prezerania prezentácie. Údaje sú ukladané v špeciálnom module systému, ktorého obsah je oprávnený prezerať riaditeľ polikliniky a administrátor sídla.

TESTOVANIE

Pred implementáciou obsahu portálu na internet bolo vykonané testovanie dostupnosti v prehliadačoch: Internet Explorer, Mozilla Firefox – pre prehliadanie na osobných počítačoch a Safari, Android native browser – pre prehliadanie na mobilných zariadenia typu mobilný telefón. Taktiež boli webstránky testované v OS MS Windows, MacOS i Linux. Ak používate niektorú zo starších verzií spomínaných prehliadačov je možné nekorektné zobrazovanie informácií na Vašom PC. Stránka je vytvorená v responzívnom designe a funguje i po vypnutí javascriptov.

OBSAH

Informácie a dokumenty sprístupnené na tomto webovom sídle (vrátane informácií na iných stránkach priamo dostupných z nich) sa poskytujú “tak ako sú”. Majú čisto informatívny charakter. Poliklinika nedáva záruku za ich chybnú interpretáciu. Taktiež nezaručuje, že informácie nebudú obsahovať chyby ako aj určité technické nepresnosti. Časový odstup medzi jednotlivými úpravami a zmenami týchto stránok môže spôsobiť, že informácie nie sú aktuálne resp. v skutočnosti sú evidované určité zmeny oproti tu uvedeným údajom. Aktuálne informácie dostanete v oficiálnom osobnom, písomnom alebo telefonickom kontakte so štatutárom obce. Informácie o subjektoch poskytujúcich svoje služby sú v správe subjektov a poliklinika neručí za ich aktuálnosť. V prípade nesúladu informácií so skutočnosťou prosím kontaktujte sekretariát riaditeľa polikliniky.

POUŽÍVANIE OBSAHU

Tieto stránky a ich obsah je možné používať len na zákonom povolené účely. Dokumenty a údaje uvedené na týchto stránkach, ktoré sú chránené autorským a vlastníckym právom nie je možné kopírovať, používať, upravovať, prenášať, distribuovať alebo inak využívať bez povolenia ich príslušných vlastníkov.

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Podmienky pre používanie webových stránok by mali byť upravené v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a Európskej únie.

PREPOJENIA

Poliklinika nezodpovedá za obsah informácií uvedených na stránkach, ku ktorým je možné získať prístup z jej oficiálnej stránky. Prípadné odkazy na stránky iného subjektu neznamenajú súhlas s ich obsahom a všetky riziká s používaním takýchto informácií znáša používateľ týchto stránok.

ZODPOVEDNOSŤ

Poliklinika a jej zamestnanci za žiadnych okolností nenesú zodpovednosť za škody, ktoré boli spôsobené používaním alebo zneužívaním informácií dostupných na jej webových stránkach alebo na iných stránkach dostupných z tejto oficiálnej stránky. Pre používateľa nevznikajú žiadne nároky na náhrady prípadných škôd vzniknutých používaním týchto stránok, vrátane priamych, nepriamych, náhodných, špeciálnych, trestných, následných a iných škôd (ušlé zisky, ušlé výnosy alebo iné hospodárske škody).

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto stránky nezbierajú a neuchovávajú osobné údaje. Údaje subjektov uvedených na stránkach sú považované za podnikateľské údaje a teda sú verejné a nevzťahuje sa na ne zákon o ochrane osobných údajov. Súčasne však poliklinika zaručuje, že odoslané ale i získané údaje prostredníctvom cookies nebude poskytovať iným subjektom, okrem prípadov vyžiadaných orgánmi činnými v trestnom konaní.

AUTORSKÉ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY

Informácie na tomto webovom sídle sú chránené autorskými zákonmi a sú chránené ustanoveniami o autorskom práve a zmluvách s celosvetovou platnosťou. Všetky ochranné známky, značky služieb a obchodné názvy sú známkami ich príslušných vlastníkov a ich neoprávnené používanie je v zmysle zákona prísne zakázané. Logá, obrázky, texty, zvukové a obrazové záznamy na týchto webových stránkach nie je možné žiadnym spôsobom kopírovať, reprodukovať, upravovať, publikovať, odovzdávať, inzerovať, prenášať alebo distribuovať bez predchádzajúceho súhlasu vlastníkov autorských práv a ochranných známok. Poliklinika neudeľuje žiadne práva v súvislosti s patentmi, autorskými, ochrannými známkami.

Poznámka: Spracované v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. zo 4. decembra 2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady (Directive 2002/58/EC) a v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách je upozornenie o zaznamenávaní cookies na každej stránke v spodnej časti.

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa, Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 1, Tel: 031 7730 320 Ostatné kontakty